Δημόσια διαβούλευση για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/789

Thursday, 03 November 2022

Η Δικηγορική Εταιρία Μπάλλας, Πελεκάνος & Συνεργάτες παρακολουθεί και συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εξελίξεις που αφορούν στη διαμόρφωση του νέου νομοθετικού πλαισίου για το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η ομάδα Intellectual Property του γραφείου μας πρόσφατα κατέθεσε σχετικά σχόλια επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/789 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 για τον καθορισμό κανόνων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων που ισχύουν για ορισμένες επιγραμμικές μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και αναμεταδόσεις τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, και για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου».

Η πλήρης εισήγησή μας είναι διαθέσιμη εδώ, ενώ η επίσημη ιστοσελίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης, με το σύνολο των σχολίων που αναρτήθηκαν για το εν λόγω νομοσχέδιο, είναι προσβάσιμη από τη διεύθυνση http://www.opengov.gr/cultureathl/?p=8836 

Relevant News & Legal Insights